Klantenservice 030-6341750

Convet gaat sluiten.

Na 33 jaar hebben wij besloten een andere richting in te gaan.

Wij danken u voor alle jaren dat u klant bij ons bent geweest.

Artikel 1 Algemeen:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en bestelling tussen Convet BV en een Koper waarop Convet BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op bestellingen met Convet BV, voor de uitvoering waarvan door Convet BV derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Convet BV en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Convet BV en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Convet BV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Convet BV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen:

1. Alle offertes en aanbiedingen van Convet BV zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Convet BV kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de bestelling te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Convet BV daaraan niet gebonden. De bestelling komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Convet BV anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Convet BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Prijzen:

1. De in de website vermelde prijzen zijn consumentenprijzen inclusief BTW, tenzij u op het professionele gedeelte bent. Hier gelden de prijzen voor professionals.

2. Voor professionals (paramedici, masseurs, sport- en fitnesscentra, enz..) gelden de prijzen zoals vermeld in een aparte Convet prijslijst of op het professionele gedeelte van onze website.

3. Indien het totale orderbedrag onder de € 242,00 inclusief BTW blijft zijn de transport- en leveringskosten voor rekening van de Koper. Bij een orderbedrag boven de € 242,00 inclusief BTW zijn de transport- en leveringskosten voor rekening van Convet BV.

4. Bovenstaande geldt alleen voor verzending binnen Nederland. Bij een verzending naar het buitenland worden altijd verzendkosten berekend.

Artikel 4 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging bestelling; prijsverhoging:

1. De bestelling tussen Convet BV en de Koper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de bestelling anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper Convet BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Convet BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de bestelling.

3. Convet BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Convet BV is gerechtigd de bestelling in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5. Indien de bestelling in fasen wordt uitgevoerd kan Convet BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien Convet BV gegevens behoeft van de Koper voor de uitvoering van de bestelling, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Koper deze juist en volledig aan Convet BV ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien tijdens de uitvoering van de bestelling blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de bestelling overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de bestelling, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Koper, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de bestelling daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Convet BV zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de bestelling kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de bestelling, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

8. Indien de bestelling wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Convet BV gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Convet BV bevoegde persoon en de Koper akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde bestelling levert evenmin wanprestatie van Convet BV op en is voor de Koper geen grond om de bestelling op te zeggen.

9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Convet BV een verzoek tot wijziging van de bestelling weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

10. Indien de Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Convet BV gehouden is, dan is de Koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Convet BV daardoor direct of indirect ontstaan.

11. Indien Convet BV bij het sluiten van de bestelling een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Convet BV onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. - Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de bestelling; - indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Convet BV toekomende bevoegdheid of een op Convet BV rustende verplichting ingevolge de wet; - In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de bestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de bestelling, tenzij Convet BV alsdan alsnog bereid is om de bestelling op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5 Levering/levertijd:

1. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Aan leveringen in het buitenland zitten extra kosten verbonden die volledig voor rekening komen van de Koper.

3. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Convet BV ernaar om bestellingen die op een werkdag zijn geplaatst binnen 2 tot 3 werkdagen daarna te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen.

4. Bestelling waarbij de naam, de adresgegevens, een telefoonnummer of het emailadres niet volledig en/of niet correct zijn opgeven zullen niet worden verwerkt.

5. Convet BV behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

6. Convet BV is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen. 7. Naleveringen geschieden altijd met verzendkosten, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de bestelling:

1. Convet BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de bestelling terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: - de Koper de verplichtingen uit de bestelling niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - na het sluiten van de bestelling Convet BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen; - de Koper bij het sluiten van de bestelling verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de bestelling en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; - Indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Convet BV kan worden gevergd dat hij de bestelling tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Convet BV gerechtigd de bestelling te ontbinden. - indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de bestelling onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de bestelling in redelijkheid niet van Convet BV kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, is Convet BV gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3. Indien de bestelling wordt ontbonden zijn de vorderingen van Convet BV op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Convet BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en bestelling.

4. Indien Convet BV op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. Indien de bestelling tussentijds wordt opgezegd door Convet BV, zal Convet BV in overleg met de Koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Koper toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Convet BV is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Koper in rekening gebracht. Convet BV zal de Koper zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Convet BV genoemde termijn te voldoen, tenzij Convet BV anders aangeeft.

6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Convet BV vrij om de bestelling terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of bestelling te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Convet BV op de Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de bestelling gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Retouren:

1. De Koper kan binnen 14 werkdagen na aflevering van het product / de producten zonder boete of zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen.

2. De Koper dient Convet BV vooraf aan te geven dat de producten retour worden gezonden.

3. De Koper dient het product / de producten op eigen kosten retour te sturen.

4. De producten die retour gezonden worden dienen in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat te verkeren.

5. Convet houdt zich het recht voor om alleen een creditnota voor de producten te maken die retour gekomen zijn. In bepaalde gevallen kan het dus voorkomen dat alleen de verzendkosten voor de heenzending overblijven. Deze dienen dan door de Koper te worden voldaan tenzij anders is afgesproken.

Artikel 8 Overmacht:

1. Convet BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop Convet BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Convet BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Convet BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de bestelling verhindert, intreedt nadat Convet BV zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Convet BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de bestelling opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de bestelling te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien Convet BV ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de bestelling inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Convet BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke bestelling.

Artikel 9 Zichtzendingen:

1. Het is mogelijk producten van Convet BV op zicht te krijgen.

2. Convet BV en de Koper bepalen voor aanvang van een zichtzending; welke producten, welke hoeveelheden en voor welke periode de producten ter beschikking worden gesteld.

3. De kosten voor een zichtzending zijn geheel voor rekening van de Koper, tenzij anders is overeengekomen

Artikel 10 Betaling en incassokosten:

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 20 dagen na factuurdatum, op een door Convet BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Convet BV aangegeven. Convet BV is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege in verzuim. De Koper is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Koper een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Convet BV heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Convet BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Convet BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Convet BV echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Koper worden verhaald. De Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud:

1. Alle door Convet BV in het kader van de bestelling geleverde zaken blijven eigendom van Convet BV totdat de Koper alle verplichtingen uit de met Convet BV gesloten bestelling(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door Convet BV geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Convet BV veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om Convet BV daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Convet BV ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Convet BV gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Koper zich er jegens Convet BV bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval Convet BV zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Convet BV en door Convet BV aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Convet BV zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 12 Garanties, onderzoek en reclames:

1. De door Convet BV te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Convet BV kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 3 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Convet BV verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Convet BV, de Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Convet BV geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera.

4. De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 8 dagen na ontdekking telefonisch aan Convet BV te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Convet BV in staat is adequaat te reageren. De Koper dient Convet BV in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Convet BV de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, ter keuze van Convet BV, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Koper voldoen. In geval van vervanging is de Koper gehouden om de vervangen zaak aan Convet BV te retourneren en de eigendom daarover aan Convet BV te verschaffen, tenzij Convet BV anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Convet BV daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.

Artikel 13 Aansprakelijkheid:

1. Indien Convet BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Convet BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Convet BV is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Convet BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Convet BV aan de bestelling te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Convet BV toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Convet BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

6. Indien Convet BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Convet BV beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. De aansprakelijkheid van Convet BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Convet BV of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14 Verjaringstermijn:

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Convet BV en de door Convet BV bij de uitvoering van een bestelling betrokken derden, één jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de bestelling zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Koper Convet BV van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 15 Risico-overgang:

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over op het moment waarop zaken in de macht van de Koper worden gebracht.

Artikel 16 Vrijwaring:

1. De Koper vrijwaart Convet BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de bestelling schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Convet BV toerekenbaar is.

2. Indien Convet BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Convet BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Convet BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Convet BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 17 Intellectuele eigendom:

1. Convet BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Convet BV heeft het recht de door de uitvoering van een bestelling aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Koper ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen:

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Convet BV partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19 Persoonsgegevens:

1. Convet BV zal de persoonsgegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. Persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

3. Bij het plaatsen van een bestelling geeft de Koper zijn gegevens op. Deze gegevens zijn nodig om uw bestelling te bevestigen, bezorgen van uw bestelling en het controleren van betalingen.

Artikel 20 Vindplaats en wijziging voorwaarden:

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30226893

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Convet BV.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.